Home Đảng bộ Hoạt động Chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng viên-Yếu tố quan trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của CS Đảng

Chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng viên-Yếu tố quan trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của CS Đảng

CHĂM LO BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUẢNG BÌNH, YẾU TỐ  QUAN TRỌNG TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 

            Tổ chức đảng trong trường THPT là hạt nhân chính trị, tập hợp các lực lượng quần chúng nhằm thực hiên các đường lối  chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước. Kết quả đạt  được của nhà trường gắn với sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy,công tác xây dựng, cũng cố và phát triển tổ chức đảng là khâu then chốt đảm bảo cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trong công tác xây dựng đảng, việc chăm lo,bồi dưỡng và phát triển đảng viên trong nhà trường là nhiệm vụ rất quan trọng để tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng .

            Tổ chức cơ sở đảng của nhà trường được thành lập từ tháng7 năm1996. Từ một chi bộ gồm 12 đ/c, sau 12 năm đã phát triển thành một đảng bộ 58 đảng viên chia làm 3 chi bộ. Đã kết nạp được 63 đảng viên mới, trong đó có 18 học sinh và bồi dưỡng giới thiệu cho cơ sở mới theo dõi kết nạp khoảng 120 học sinh là cảm tình đảng.

             Trường THPT Chuyên là cơ sở giáo dục chất lượng cao, đội ngũ giáo viên và học sinh cơ bản là đã qua tuyển chọn, đa số có năng lực và phẩm chất tốt, đây là thuân lợi cơ bản nhất để đảng bộ phát huy công tác phát triển đảng viên trong nhà trường. Hiện nay tỷ lệ đảng viên của Đảng bộ chiếm gần 65% trong cán bộ, giáo viên toàn trường, phân bố tương đối đồng đều ở các tổ chuyên môn, thuận lợi cho viêc phân công bồi dưỡng quần chúng và các đoàn viên thanh niên có chí hướng phấn đấu vào đảng

            Phong trào phấn đấu của đoàn viên thanh niên vào đảng đã được duy trì nhiều năm và được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tuổi trẻ. Đảng bộ là tổ chức cơ sở đảng nhiều năm liền có học sinh được kết nạp vào đảng và nhiều học sinh được giới thiệu cảm tình đảng,nên có nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục, bồi dưỡng và phát triển đảng trong nhà trường.Những đảng viên được kết nạp trong trường đều phát huy tốt vai trò của mình trong những lĩnh vực được phân công, nhiêù đảng viên là học sinh nay trưởng thành là những sinh viên xuất sắc ở các trường đại học hoặc nòng cốt ở các cơ quan, xí nghiệp, thực sự là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ sau này noi theo. Điều đó đã tạo cơ sở để đảng bộ phát huy hơn nữa việc phát triển đảng trong nhà trường. 

            Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức đảng trong nhà trường,phát huy những thuận lợi có được, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng việc phát triển đảng viên trong tầng lớp trẻ.

            Đảng uỷ đã đề cao công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên, từ đó họ phát huy tác dụng của mình trong việc bồi dưỡng giúp đở quần chúng vào đảng, tạo ra một phong trào phấn đấu rộng rãi trong thanh niên học sinh cũng như giáo viên trẻ nhà trường. Phong trào phấn đấu vào đảng được khơi dậy là động lực góp phần to lớn cho việc đẩy mạnh các hoạt động của nhà trường cũng như các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Nhiều đảng viên được kết nạp trong 12 năm qua đã phát huy tốt vai trò của mình, không ngừng trưởng thành và đã có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển nhà trường. Đã có 3 Đ/c trở thành Hiệu trưởng,  phó Hiệu trưởng , nhiều Đ/c là cốt cán của trường. Các đảng viên trẻ đã và đang vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong công tác đoàn thể và hoạt động xã hội.

            Đảng bộ đã chú trọng việc phát triển đảng viên trong học sinh, trước đây được coi là bước đột phá được Đảng uỷ cấp trên khuyến khích và hỗ trợ. Bước đột phá này góp phần rất tích cực động viên phong trào thanh niên trong nhà trường phấn đấu rèn luyện, học tập để được đứng vào hàng ngũ cảm tình của đảng và trở thành đảng viên. Trong 12 năm, cơ sở đảng của trường đả kết nạp được 18 học sinh vào đảng, đây là những học sinh ưu tú nêu được gương sáng cho thanh niên noi theo . Điều đáng nói là những đảng viên học sinh khi ra trường đã phát huy tốt trong môi trường mới. Nhiều đảng viên học sinh hiện là những sinh viên xuất sắc trong các trường đại học, nhiều em được cử đi du học ở nước ngoài; ở cơ quan, xí nghiệp là nòng cốt trong các đơn vị công tác. Đảng bộ cũng đã giới thiệu trên 120 học sinh được công nhận là cảm tình đảng đến các trường đại học để theo dỏi và xét kết nạp vào đảng.

            Có thể nói, nhờ sự chăm lo bồi dưỡng và phát triển đảng trong nhà trưòng mà đảng bộ nhà trường không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã đạt được nhiều thành tích đáng kể.

            Tuy nhiên, công tác đảng ở nhà trường cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Độ tuổi của nhiều học sinh giỏi, rất xứng đáng được đứng vào hàng ngủ của đảng thì chưa đủ trước khi ra trưòng để kết nạp vào đảng.

            Vẫn còn một bộ phận đảng viên chưa thật gương mẫu, chưa thật phát huy được vai trò trong quần chúng, ý thức trách nhiệm về công tác chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới chưa cao. Chất lượng sinh hoạt các chi bộ còn có hạn chế, các giải pháp được thực hiện có  khi chưa được đồng bộ và thường xuyên, nghiệp vụ công tác có khi còn lúng túng.

            Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn. Trong thời gian tới Đảng bộ tập trung những giải pháp sau:

            1/ Chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng viên của đảng bộ phải được chủ trương từ các nghị quyết về công tác xây dựng đảng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt, không chỉ nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng mà chính là chăm lo cho thế hệ trẻ, tạo điều kiên cho thanh niên ưu tú được phát triển khả năng của mình, kích thích sự nổ lực phấn đấu góp phần đẩy mạnh mọi mặt giáo dục trong nhà trường .

            2) Trên cơ sở nghị quyết của đảng bộ, các chi bộ lập kế hoạch, triển khai cụ thể để mỗi đảng viên thực sự tham gia vào việc chăm lo bồi dưỡng phát triển đảng viên thông qua công tác giáo dục, giảng dạy, tổ chức hoạt động trong nhà trường.

             3) Không ngừng nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ đảng viên, từ đó mà nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác vận động quần chúng phấn đấu vào đảng.

             4) Tổ chức đảng phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng, nắm vững tư tưởng tình cảm, nhận thức của họ để có biện pháp thích hợp khơi dậy ý thức phấn đấu, rèn luyện của quần chúng, nhất là thế hệ học sinh giỏi.

             5) Việc bồi dưỡng và phát triển đảng viên trẻ phải thông qua hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, coi đó là môi trường rèn luyện thử thách và giáo dục có hiệu quả nhất đối với thanh niên. Thông qua tổ chức đoàn để trao nhiệm vụ, thông qua hoạt động để phát hiện năng lực, bồi dưỡng phẩm chất và chí hướng phấn đấu cho thanh niên.

            6) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên có đánh giá về công tác bồi dưỡng phát triển đảng trong trường của từng chi bộ, của đảng viên để kịp thời nhắc nhở.

             7)Việc bồi dưỡng phát triển đảng trong nhà trường gắn vớiviệc thưc hiện nhiêm vụ chính trị. Tạo được phong trào phấn đấu của quần chúng, nhất là lớp trẻ chính là động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

             8)Phát huy thế mạnh của trường chuyên về nguồn nhân lực có chất lượng, các chi bộ và đảng bộ không ngừng phát triển mạnh về số lượng, không chỉ tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng trong các tổ chức của đơn vị mà chính là tăng cường nguồn lực có chất lượng cho đảng trong tương lai.

             9) Nhận rõ những khó khăn trong nhà trường, mỗi chi bộ, mỗi đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực chủ động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, thực hiên tốt cuộc vân động của ngành, giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được chính là thiết thực chăm lo bồi dưỡng phát triển đảng trong nhà trường, yếu tố quan trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

            Nhận thức được vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị , Đảng bộ trường THPT Chuyên Quảng Bình, đã sớm đặt nhiệm vụ cho mình là chăm lo bồi dưỡng và phát triển đảng trong nhà trường và đã đạt được những thành công đáng kể.  Nhờ vậy, trong 12 năm qua Đảng bộ không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo nhà trường vượt qua bao khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích. Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại, Đảng bộ quyết tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ và phát triển đảng viên trong nhà trường, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng,thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, khẳng định vị trí của một nhà trường chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá quê hương đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

        
 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm